Конюхова Іванна Іванівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Конюхова Іванна Іванівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: asdf1966@meta.ua

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, 2 патенти. Керівництво аспірантурою – 1 аспірант. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем поліграфічного та пакувального виробництва. Працювала заступником декана факультету ВПІТ з 2008 р. по 2018 р.

Коло наукових досліджень – методологія забезпечення якості видавничо-поліграфічних і пакувальних виробництв; використання новітніх методів наукових досліджень в проектуванні, виготовленні та оздобленні друкованих видань та паковань; удосконалення технологій друкарських та післядрукарських процесів виготовлення книжково-журнальної продукції.

В період з 19.06.2017 р. по 25.06.2017 р. проходила стажування в Інституті папірництва та поліграфії Лодзької політехніки (м.Лодзь, Польща).

Дисципліна „МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

У межах навчального курсу студенти навчаться відбирати і аналізувати необхідну інформацію, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, опрацьовувати результати і оцінювати помилки спостереження, складати звіт, доповідь або статтю за наслідками наукового дослідження, а також використовувати спеціальні методи наукових досліджень, зокрема методи денситометрії, колориметрії для оцінювання якості відбитків на різних матеріалах; методи електронної мікроскопії для дослідження механізмів взаємодії лаків, фарб, клеїв з субстратами в процесі виготовлення поліграфічної продукції; зведення й обробки результатів експериментальних дослі¬джень: статистичні, графічні, табличні, методи кореляційно-регресійного аналізу.
Мета навчальної дисципліни полягає в усвідомленні сутності основних понять та категорій наукових досліджень та перспективних напрямків розвитку методів цих досліджень, з’ясуванні змісту науково-дослідної роботи, розробці моделей та їх використанні у наукових дослідженнях, а також розвиток навичок використання прийомів, способів, інструментів та методів наукових досліджень щодо розв’язування ситуаційних задач.

.
Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ПІСЛЯДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ”

Метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів комплекс знань про сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку технології брошурувально-палітурного виробництва та оздоблювальних процесів; розкрити теоретичну суть явищ, які протікають у процесах при виготовленні друкованої продукції з використанням різноманітних технологічних схем та новітніх інформаційних технологій; технологічні схеми виконання брошурувально-палітурних та оздоблювальних процесів та сфери застосування різних технологій.
Завданням дисципліни є закріплення знань з питань якості, проектування і оптимального застосування брошурувальних і палітурних процесів при виготовленні книжкової продукції, оздоблювальних процесів при виготовленні палітурок і додаткових елементів книжкових видань і друкованої продукції.

.
Дисципліна „ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ”

Метою навчальної дисципліни є надати студентам комплекс інженерних знань з сучасних технологічних схем поліграфічного виробництва, технологічні процеси друкування поліграфічної (видавничої і невидавничої) продукції; технологічні процеси брошурувально-палітурного та оздоблювального виробництва; вмінню складати розгорнуті типові схеми технологічного процесу виготовлення видання; вибрати, розрахувати й обґрунтувати основні та допоміжні матеріали для виготовлення конкретної друкованої продукції; розрахувати розміри основних елементів друкованого виробу та кількість необхідних матеріалів на поліграфічному підприємстві. Студент повинен використати отримані знання для оцінювання стану досліджуваного об’єкту, кваліфіковано виконати відповідні технологічні процеси і розробити план послідовних робіт з автоматизації цих процесів.

.
Дисципліна „МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ ТА ВИРОБІВ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОМУ І ПАКУВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ”

Сучасна методологія забезпечення якості заснована на тому, що поняття “поліпшення якості” використовується стосовно до всіх стадій виробництва як продукту, так і його реалізації. Подібний підхід виключає абсолютно неприйнятну точку зору, згідно якої для досягнення якості досить передбачити виконання контрольних функцій на окремих етапах робіт. Якщо ж простежити економічний ланцюжок впливу якості на ціну виробу, то можна відзначити, що підвищення якості веде до стабілізації виробництва, зменшує дефектність продукції, скорочує витрати, а в результаті – зменшує собівартість і ціну.
Складовою частиною інтелектуального потенціалу суспільства є сукупність знань про методи контролю оцінки і контролю якості, та вміння реалізувати ці знання на практиці. Загальна обізнаність членів суспільства в управлінні якістю є однією з важливих умов високої якості життя суспільства, а правові знання роблять споживачів активним стимулятором покращання якості продукції та послуг.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у аспірантів системи теоретичних знань, прикладних умінь та практичних навичок щодо використання базових принципів, підходів та методів забезпечення якості процесів та виробів у видавничо-поліграфічному і пакувальному ви-робництві; застосування систем управління якістю як частини системи організації виробництва; як і системи планування і управління виробництвом, системи матеріально-технічного постачання, фінансової системи і т.д., яка функціонує одночасно з іншими видами діяльності, що впливають на якість продукції або послуги, і взаємодіє з ними.
Завданням дисципліни є навчання аспірантів методам вимірювання та оцінювання властивостей якості продукції; основам стандартизації; основам сертифікації; методам розроблення, оформлення та впровадження стандартів на поліграфічних підприємствах і принципів оцінювання якості поліграфічної продукції.

Інформація в процесі наповнення 3…