Ривак Павло Миколайович — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Ривак Павло Миколайович — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: pavlo_ryvak@ukr.net

E-mail: pavloryvak@gmail.com

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, 2 навчально-методичних посібники, а також 7 патентів на винаходи та корисні моделі. Продано одну ліцензію на патент. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем поліграфічного виробництва.

Коло наукових досліджень – аналіз та оптимізація процесів виготовлення друкованої продукції у поліграфічних медійних технологіях. Контролінг у поліграфічному виробництві.

В період з 16 квітня 2018 року по 16 травня 2018 року проходив стажування на ПП “Диз-Арт” де ознайомився з сучасними технологічними процесами виготовлення друкованої продукції і паковань з гофрокартону.
У січні 2020 року підвищив свою кваліфікацію за напрямом: “Підготовка внутрішніх аудиторів систем управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018” у Львівській філії ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” з дисципліни “Сертифікація систем управління якістю” та отримав посвідчення внутрішнього аудитора (реєстраційний номер 016-ЛФ).

ORCID: 0000-0002-0287-812X

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ” (ТДП)

Сучасна поліграфія характеризується високою технічною складністю і тому фахівці повинні мати глибокі знання про технологічні процеси друкування на пристроях цифрового друку та класичних друкарських машинах, а також володіти сучасною методологією та засобами оцінювання якості друкарських відбитків.

Дисципліна присвячена взаємодії основних матеріалів при друкуванні, залежності кількісних показників якості відбитків від режимів технологічного процесу, принципам функціонування технологічного друкарського обладнання, критеріям раціонального проектування і організації технологічного процесу друкування поліграфічної та пакувальної продукції. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про розвиток технологій друкування, режими виконання операцій та засоби керування функціональним обладнанням і друкарськими системами.

Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області поліграфічних медійних технологій, а саме дозволить:
— прогнозувати тенденції розвитку сучасних перспективних технологій друкування різноманітної поліграфічної продукції;
— налагоджувати та керувати друкарським процесом пристроїв цифрового друку та друкарських машин із застосуванням відповідного технічного і програмного забезпечення, витратних матеріалів, режимних чинників;
— здійснювати вибір контрольно-вимірювальних методів, методик дослідження якості друкованих відбитків та засобів контролю якості процесу друкування відбитків у сучасних технологіях друку;
— аналізувати причини виникнення дефектів та браку друкованої продукції.

.
Дисципліна „СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ДРУКАРСЬКО-ОБРОБНИМИ ПРОЦЕСАМИ” (САКДОП)

Сучасна інформатизація суспільства вимагає побудови сучасних систем автоматизованого керування (САК). Стрімкий розвиток науки та техніки вимагає прогресивних рішень та пошуку нових моделей, методів, засобів та технологій побудови сучасних засобів автоматизації та комп’ютеризованих систем керування поліграфічними машинами та процесами. В умовах конкурентного ринку праці, сучасний фахівець з видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій повинен володіти знаннями сучасного математичного апарату, методами моделювання та прогнозування, новітніми підходами до побудови САК, знати сучасні засоби автоматизації та володіти сучасними програмними засобами, що використовуються на всіх етапах життєвого циклу автоматизованих систем.

Дисципліна формує сукупність знань та вмінь для побудови САКДОП та їх складових із використанням сучасного апаратного та програмного забезпечення на різних стадіях життєвого циклу. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про технологічні об’єкти керування; вивчення правил виконання схем автоматизації і схем керування процесами, типових схем контролю, регулювання, сигналізації; схем автоматизації операції різних друкарсько-обробних процесів, використання обчислювальної техніки в керуванні друкарсько-обробними процесами.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області експлуатації систем автоматизованого керування сучасним поліграфічним обладнанням, а саме дозволить:
— проектувати та математично моделювати нові та реорганізовувати існуючі САКДОП;
— виконувати в програмному середовищі Simulink пакета MATLAB імітаційне моделювання та дослідження роботи САКДОП;
— вибирати технічне забезпечення для реалізації стенду запроектованої САКДОП.

.
Дисципліна „СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА” (СМДіАППВ)

Не дивлячись на суттєві досягнення в техніці і технології процесів виготовлення друкованих видань і паковань, спеціальні методи дослідження і аналізу процесів поліграфічного виробництва, направлені на підвищення його продуктивності та забезпечення високої якості виготовлення друкованих багатофарбових видань і паковань, які відповідають світовим стандартам — завжди залишатиметься актуальним.

Дисципліна „СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА” повинна сприяти усвідомленню студентами ролі спеціальних методів дослідження і аналізу процесів поліграфічного виробництва з використанням «функції бажаності Харрінгтона» і підказати можливі шляхи покращення якості продукції.
Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про системи стандартизації; метрології та сертифікації у поліграфічному виробництві, методологію та засоби оцінювання якості поліграфічної продукції; методологію оптимізації процесів виготовлення друкованих видань і паковань. В навчальному матеріалі поєднано теоретичні дослідження детального аналізу чинних нормативних документів на виготовлення продукції у сучасних технологіях друку та досвід у розробленні новітніх методик оцінювання якості друкованих відбитків згідно діючих стандартів з використанням «функції бажаності Харрінгтона» для формалізації комплексного показника оптимізації.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області кваліметрії в поліграфічному та пакувальному виробництві, а саме дозволить:
— вирішувати спірні виробничі ситуації між замовником та друкарнею відповідно до чинних нормативних документів на виготовлення поліграфічної продукції у сучасних технологіях друку;
— налаштовувати сучасні засоби оцінювання якості поліграфічної продукції для коректної роботи;
—керувати засобами вимірювальної техніки та системами контролю поліграфічного виробництва;
— оцінювати якість друкованих видань і паковань згідно діючих стандартів з використанням “функції бажаності Харрінгтона”;
— оптимізувати процес виготовлення друкованої поліграфічної та пакувальної продукції в реальних виробничих умовах.

.
Дисципліна „ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ” (ІтаТЗАРМ)

Ефективне функціонування поліграфічних підприємств вимагає чіткої взаємодії між структурними одиницями і технологічним обладнанням, і на сучасному етапі неможливе без електронної обчислювальної техніки, яка є невід’ємною складовою швидкого обміну інформацією. Персональні комп’ютери (ПК) зараз є універсальним засобом для збереження, передавання і опрацювання інформації, засобом, покликаним задовольняти потреби фахівців для вирішення виробничих проблем. Разом з цим, комп’ютерна техніка, незважаючи на надійність, вимагає своєчасного якісного професійного обслуговування та вдосконалення.

Дисципліна присвячена питанням побудови спеціалізованих обчислювальний систем, принципам функціонування і програмного керування апаратними ресурсами автоматизованих робочих місць. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про архітектуру, режими та програмне керування функціональним обладнанням і системами поліграфічного виробництва; технології створення та обслуговування реляційних баз даних за допомогою систем управління базами даних (СУБД) та їх застосовування в галузі поліграфії.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області експлуатації сучасного поліграфічного обладнання, систем та мереж, а саме дозволить:
— проектувати та ефективно впроваджувати автоматизовані робочі місця у системі управління сучасними видавничо-поліграфічними та інформаційними технологіями, оцінювати ефективність їх функціонування;
— оптимально підбирати конфігурацію автоматизованих робочих місць;
— обслуговувати та модернізувати програмне та технічне забезпечення автоматизованих робочих місць, під’єднувати і тестувати їх комплектуючі, а також правильно експлуатувати програмно-апаратні ресурси;
— створювати, опрацьовувати та зберігати інформаційне забезпечення у сучасних програмних засобах для роботи з базами даних для використання у майбутній професійній діяльності.