Ривак Павло Миколайович — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Ривак Павло Миколайович — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: pavlo_ryvak@ukr.net

E-mail: pavloryvak@gmail.com

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник, а також 7 патентів на винаходи та корисні моделі. Продано одну ліцензію на патент. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем поліграфічного виробництва.

Коло наукових досліджень – фізико-хімічні явища друкарських процесів та їх моделювання. Контролінг процесів виготовлення друкованої продукції у поліграфічних медійних технологіях.

В період з 16 квітня 2018 року по 16 травня 2018 року проходив стажування на ПП “Диз-Арт” де ознайомився з сучасними технологічними процесами виготовлення друкованої продукції і паковань з гофрокартону.
У січні 2020 року підвищив свою кваліфікацію за напрямом: “Підготовка внутрішніх аудиторів систем управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018” у Львівській філії ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” з дисципліни “Сертифікація систем управління якістю” та отримав посвідчення внутрішнього аудитора (реєстраційний номер 016-ЛФ).

ORCID: 0000-0002-0287-812X

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ” (ТДП)

Сучасна поліграфія характеризується високою технічною складністю і тому фахівці повинні мати глибокі знання про технологічні процеси друкування на пристроях цифрового друку та класичних друкарських машинах, а також володіти сучасною методологією та засобами оцінювання якості друкарських відбитків.

Дисципліна присвячена взаємодії основних матеріалів при друкуванні, залежності кількісних показників якості відбитків від режимів технологічного процесу, принципам функціонування технологічного друкарського обладнання, критеріям раціонального проектування і організації технологічного процесу друкування поліграфічної та пакувальної продукції. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про розвиток технологій друкування, режими виконання операцій та засоби керування функціональним обладнанням і друкарськими системами.
Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області поліграфічних медійних технологій.

.
Дисципліна „КОНТРОЛІНГ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ТА ПАКУВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ” (КуПтаПВ)

Не дивлячись на суттєві досягнення в техніці і технології процесів виготовлення друкованих видань і паковань, впровадження стандартизації на сучасних поліграфічних підприємствах та проведення оптимізації поліграфічного виробництва, направлені на підвищення його продуктивності та забезпечення високої якості виготовлення друкованих багатофарбових видань і паковань, які відповідають світовим стандартам — завжди залишатиметься актуальним.

Дисципліна повинна сприяти усвідомленню студентами ролі стандартизації та оптимізації і підказати можливі шляхи покращення якості продукції.
Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про системи стандартизації; метрології та сертифікації у поліграфічному виробництві, методологію та засоби оцінювання якості поліграфічної продукції; методологію оптимізації процесів виготовлення друкованих видань і паковань. В навчальному матеріалі поєднано теоретичні дослідження детального аналізу чинних нормативних документів на виготовлення продукції у сучасних технологіях друку та досвід у розробленні новітніх методик оцінювання якості друкованих відбитків згідно діючих стандартів з використанням «функції бажаності Харрінгтона» для формалізації комплексного показника оптимізації.

.
Дисципліна „СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ДРУКАРСЬКО-ОБРОБНИМИ ПРОЦЕСАМИ” (САКДОП)

Сучасна інформатизація суспільства вимагає побудови сучасних систем автоматизованого керування (САК). Стрімкий розвиток науки та техніки вимагає прогресивних рішень та пошуку нових моделей, методів, засобів та технологій побудови сучасних засобів автоматизації та комп’ютеризованих систем керування поліграфічними машинами та процесами. В умовах конкурентного ринку праці, сучасний фахівець з видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій повинен володіти знаннями сучасного математичного апарату, методами моделювання та прогнозування, новітніми підходами до побудови САК, знати сучасні засоби автоматизації та володіти сучасними програмними засобами, що використовуються на всіх етапах життєвого циклу автоматизованих систем.

Дисципліна формує сукупність знань та вмінь для побудови САК ДОП та їх складових із використанням сучасного апаратного та програмного забезпечення на різних стадіях життєвого циклу. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про технологічні об’єкти керування; вивчення правил виконання схем автоматизації і схем керування процесами, типових схем контролю, регулювання, сигналізації; схем автоматизації операції різних друкарсько-обробних процесів, використання обчислювальної техніки в керуванні друкарсько-обробними процесами.

.
Дисципліна „ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ” (ІтаТЗАРМ)

Ефективне функціонування поліграфічних підприємств вимагає чіткої взаємодії між структурними одиницями і технологічним обладнанням, і на сучасному етапі неможливе без електронної обчислювальної техніки, яка є невід’ємною складовою швидкого обміну інформацією. Персональні комп’ютери (ПК) зараз є універсальним засобом для збереження, передавання і опрацювання інформації, засобом, покликаним задовольняти потреби фахівців для вирішення виробничих проблем. Разом з цим, комп’ютерна техніка, незважаючи на надійність, вимагає своєчасного якісного професійного обслуговування та вдосконалення.

Дисципліна присвячена питанням побудови спеціалізованих обчислювальний систем, принципам функціонування і програмного керування апаратними ресурсами автоматизованих робочих місць. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про архітектуру, режими та програмне керування функціональним обладнанням і системами поліграфічного виробництва; технології створення та обслуговування реляційних баз даних за допомогою систем управління базами даних (СУБД) та їх застосовування в галузі поліграфії.
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області експлуатації сучасного поліграфічного обладнання, систем та мереж.