Жидецький Валерій Цезарійович — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Жидецький Валерій Цезарійович — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: v_uad@ukr.net

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 2 підручників «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності»; 5 навчальних посібників «Проктикум із охорони праці», «Охорона праці користувачів комп’ютерів», «Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді», «Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби: запитання і відповіді, тести», «Основи охорони праці (Розділ 4. Пожежна безпека): запитання, завдання, тести та відповіді»; 3 нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості»; 4 навчально-методичних посібників.

Коло наукових досліджень – засоби та заходи з охорони праці, спрямовані на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників видавничо-поліграфічного комплексу України.

В період з 20 листопада 2019 року по 20 грудня 2019 року проходив стажування на кафедрі промислової безпеки та охорони праці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Періодично проходив навчання за програмою для викладачів з охорони праці закладів вищої освіти у ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України».

Дисципліна „ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ” (ООП)

Охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці. .
Мета викладення дисципліни — дати студентам основи знань, які забезпечують створення на робочих місцях наукової організації праці, підвищення продуктивності роботи та культури виробництва, створення здорових, безпечних і нешкідливих умов праці.

Завдання вивчення дисципліни – навчити майбутніх фахівців створювати такі умови праці, які макси¬мально знижують або повністю ліквідують небезпечні і шкідливі фактори; створювати безпечні і нешкідливі умови праці, які унеможливлюють загрозу виробничого травматизму, професійних та за¬гальних захворювань, аварій, вибухів пожеж; розробляти органі¬заційні і технічні заходи, спрямовані на полегшення умов пра¬ці, підвищення її продуктивності, поліпшення культури виробництва, наукової організації праці.

.
Дисципліна „ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОГІЯ” (ОПіЕ)

«Охорона праці і екологія» — це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці та екології, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожеж¬ної безпеки, основ екології.

Дана навчальна дисципліна покликана дати майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних захворювань, виробничого травматизму, нещасних випадків і аварій, покращенню екологічного природного середовища.
На базі знань дисципліни «Охорона праці і екологія» здійснюється подальше поглиблене вивчення питань охорони праці і екології стосовно особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців під час вивчення профілюючих дисциплін.

.
Дисципліна „ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” (ОПвГ)

«Охорона праці в галузі» – нормативна дисципліна, яка вивчається для формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі відповідно до напрямку їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
Мета викладення дисципліни – дати майбутнім фахівцям знання щодо стану і проблем охорони праці в галузі та шляхів, методів і засобів, які спрямовані на полегшення і високу культуру трудового процесу, створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Завдання вивчення дисципліни – дати майбутнім фахівцям теоретично-практичну базу, що дозволить розуміти та приймати рішення, розробляти та впроваджувати у виробництво найбільш раціональні технологічні процеси та засоби виконання робіт і створювати такі умови праці, які максимально знижують або повністю ліквідують небезпечні та шкідливі фактори; створювати безпечні та нешкідливі умови праці, які виключають загрозу виробничого травматизму, професійних та загальних захворювань, аварій, вибухів та пожеж; розробляти організаційні та технічні заходи, спрямовані на полегшення умов праці, підвищення її продуктивності, поліпшення культури виробництва, наукової організації праці.